PERSONEL ADAYI KİŞİSEL VERİ BİLGİLENDİRME METNİ

KAŞİF GEMİ İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. (KAŞİF GEMİ İŞLETMECİLİĞİ) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla; www.kasifdenizcilik.com web sayfamız üzerindeki İnsan kaynakları platformundan yapmış olduğunuz iş başvurunuz kapsamında, elektronik ortamda alınan ve işlenen kişisel verileriniz bulunmaktadır. Bu kişisel veriler; KAŞİF GEMİ İŞLETMECİLİĞİ otomatik sistemleri veya fiziksel ortamlarında, çalışan adaylarının iş başvuru süreçlerinin yönetilmesi amacıyla işlenecek ve 2 yıl boyunca saklanacaktır. Tarafınızla iş ilişkisi kurulamaması durumunda 2. Yılın sonunda bu verileriniz imha edilecektir. 

Başvuru formunda yer alan kişisel verilerinizden, kimlik, iletişim, mesleki geçmişiniz, eğitim geçmişiniz, seyahat ve vize, askerlik durumu, ücret bilgisi verileriniz, bir hakkın tesisi, sözleşmenin kurulması ve faaliyet alanımız gereği meşru menfaatlerimiz hukuki gerekçeleriyle işlenecektir. Tarafınızca paylaşılan kişisel veriler, bildirdiğiniz referanslarınızla paylaşılacak ve iletişim sonucunda iş hayatı geçmişiniz hakkında bilgi edinilmesine, geçmiş taraması yapılmasına olanak sağlayacaktır. Tarafınızca paylaşılan kişisel bilgiler, yukarıda sayılan hukuki sebep ve amaçlarla, ayrıca  ‘amaçla sınırlılık ilkesi’ gereğince personel temini ve insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi, için yukarıda belirtilen süre kadar işlenebilecektir. İşe alınmanız durumunda ise özlük dosyanızda saklanacaktır.  Bu kişisel verileriniz sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek ve işe alım süreçlerini yönetebilmek adına 3. kişi danışmanlık, eğitim veya iş bulma firmaları olan iş ortaklarımız ile paylaşılabilecek ve KAŞİF DENİZCİLİK’in dahil olduğu TURKON HOLDİNG Şirketlerine, aktarılabilecektir. Referans araştırması sırasında verdiğiniz bilgilerin hatalı olması nedeniyle, referans araştırması sürecinde KAŞİF DENİZCİLİK’in bir zarara uğraması halinde bu zarar sorumluluğunun sizin üzerinizde olduğunu hatırlatırız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca her zaman, şirketimize başvurmak suretiyle kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yukarıda bahsedilen verilerin yok edilme ve düzeltilme işlemlerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu metinde sayılan tüm hususlarda KAŞİF GEMİ İŞLETMECİLİĞİ’ne yazılı olarak posta adresinden ve kvkk@kasifdenizcilik.com e-mail adresinden veya turkonholding@hs02.kep.tr adresinden başvurabilirsiniz. Başvuru formu ve detaylı Kişisel Veri İşleme Politikası’na www.kasifdenizcilik.com  adresinden ulaşabilirsiniz